Drodzy Rodzice !
Jakie Działania podejmujemy w naszych Placówkach w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego naszych podopiecznych ? Przygotowujemy dla Państwa materiał w formie ulotki Informacyjnej, prosimy również o zaglądanie na Gazetkę
" Specjaliści Was Wspierają"
Podejmowane Działania:
1. Informacje od nauczycieli o dziecku z problemami rozwojowymi przekazuje opiekun/nauczyciel na postawie obserwacji i opracowanego przez Specjalistę Arkusza Obserwacji.
2. Po uzyskaniu informacji od nauczyciela / opiekuna Pedagog / Terapeuta uczestniczy w zajęciach, dokonuje obserwacja dziecka w grupie pod kątem aktywności na zajęciach, zachowań w grupie w relacji z rówieśnikami, zwraca uwagę na zachowania zgłaszane przez opiekunów / nauczycieli. Efektem prowadzonej obserwacji ( z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych ) jest sporządzenie Diagnozy ( Opinii ). Wyniki Diagnozy są spisane w formie dokumentu Opinii, która stanowi podstawę do spotkania z Rodzicami.
3. Nauczyciele / Opiekunowie zatrudnieni w Bajkowej Akademii Smyka biorą regularnie udział w szkoleniach podczas których podnoszą swoje umiejętności związane z obserwacją dziecka, sposobem prowadzenia dokumentacji i obserwacji oraz notowania wyników dla rodziców i specjalisty.
4. W naszej pracy stosujemy między innymi Narzędzia do badania rozwoju dziecka od urodzenia do ukończenia 6 roku życia. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Theodor Hellbrugge, Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy rok życia, drugi i trzeci rok życia dziecka. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest nieskomplikowaną metodą oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od pierwszego miesiąca do trzeciego roku życia. Metoda ta oparta jest na kryteriach etologicznych – tzn. na ocenie i interpretacji zachowania dziecka. Pozwala ona na wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów w rozwoju ruchowym, jak i percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych umożliwia wprowadzenie wczesnej rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i pedagogicznej, dając dziecku jedyną i niepowtarzalną szansę na wyrównanie lub skompensowanie zaburzonego rozwoju.
5. Podejmowane przez specjalistów działania są wskazówką dla rodziców do podjęcia dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych przez Rodzica z własnym dzieckiem.

Wsparcie i działania ze strony Pedagoga Terapeuty / Dyplomowanego Logopedy Dr Grażyna Rura
Wsparcie i działania podejmowane przez mgr Agnieszka Ziembora Pedagoga Terapeuty
Wsparcie i działania ze strony mgr Olga Kocimska Logopeda
Wsparcie ze strony mgr Psychologi Anna Zwolińska, Psycholog, Terapeuta, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, od kilku lat pracuje jako psycholog – diagnosta. W ramach współpracy z Bajkową Akademią Smyka uczestniczy w konsultacjach ze specjalistami, opiekunami i nauczyciela. W wyjątkowych sytuacjach współuczestniczy w obserwacji dziecka, sporządza Opinię na prośbę Dyrektora placówki.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - praca z dzieckiem z Orzeczeniem, wsparcie nauczyciela wspomagającego w grupie.